Biztositlak.hu
2018. február 21. szerda, Eleonóra, Norina
Online: 26 fő - Ma összesen: 46 fő - Tegnap összesen: 50 fő - Összesen: 1492577 fő
Kötelező Felelősségbiztosítás - tanácsadót kérek
Ügyfélszolgálat
Biztositlak.hu ügyfélszolgálat
Tanácsadót kérek
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről.
Hőtérkép
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 311,86 HUF
1 CHF - 270,49 HUF
1 USD - 252,64 HUF
1 GBP - 353,75 HUF
1 RUB - 4,46 HUF
1 CNY - 39,8 HUF
Linkpartnerek
hirdetés
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Kolostorépítés adomány
Adó 1%

Biztosítási szótár

Abszolút önrészesedés

levonásos önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész összegét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár összege nagyobb, mint az önrészesedés összege, a teljes kár meghatározott százalékát vagy a meghatározott önrészesedés összegét a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Adatrögzítés

Az ajánlatok és kapcsolódó iratok, a szerződéssel kapcsolatosan összefüggő állományváltozási, szolgáltatási igények, valamint a manuális díjkönyveléssel kapcsolatos tevékenységek számítógépes nyilvántartásba történő felvitele.

Adóigazolás

az adókedvezmény körébe tartozó és érvényben lévő biztosítási szerződések adott évben befolyt díjairól a biztosító adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a mindenkori Art. és Szja szabályozásnak megfelelő módon és formában.

Adókedvezmény

a 10 éves, vagy az annál hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítás adóévben megfizetett díjának 20%-a, továbbá ugyanazon szerződés vonatkozásában az előző adóévben befizetett díjat meghaladó díjrész 10%-a, de - más jogcímeken érvényesített adókedvezményekkel együtt is - maximum 100.000 Ft a számított személyi jövedelemadóból levonható, illetve visszaigényelhető, figyelemmel a hatályos törvényi korlátokra.

Adózás és biztosítás

a biztosító szolgáltatása főszabályként adómentes. Adókötelezettségnek minősül a kamat és kamatjellegű jövedelem, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés, valamint a felelősségbiztosítás alapján elszámolt jövedelmet helyettesítő kártérítés.

Kamatjövedelem: a biztosítási szerződéshez fűződő maradékjogból, a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás és a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegű lejárati szolgáltatásából az a rész, amely meghaladja a befizetett díjak összegét, kivéve, ha a kifizetés nem minősül egyéb jövedelemnek. Kamatjövedelemből 20 % kamatadót vonunk le a jelenleg hatályos Szja törvény alapján.

Egyéb jövedelem: amennyiben a biztosítási szerződésre befizetett díjak akár egy része is adómentesnek minősült (pl. kockázati életbiztosítás díja, ha kifizető fizette) és e szerződéshez kapcsolódóan a magánszemély maradékjogát érvényesíti (pl. visszavásárol), akkor a kifizetésből a magánszemély által befizetett díj összegét meghaladó rész egyéb jövedelemnek minősül. Egyéb jövedelemből a sávos adótábla szerint számított személyi jövedelemadót - adott esetben a különadót is - vonunk le.

Különadó: ha felelősségbiztosítás alapján elszámolt jövedelmet helyettesítő kártérítés, illetve az egyéb jövedelemnek minősülő kifizetés összege meghaladja a járulékfizetés felső határát (2007. évben 6.748.850 Ft-ot), akkor a kifizetésből 4 %-os különadót vonunk le.

Ajánlat

a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet igénylő szerződő (a védelem a biztosítottra vonatkozik). Az ajánlat még nem szerződés; kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a biztosító elfogadja. (szerződés létrejötte)

Ajánlati mellékletek (pl. egészségi nyilatkozat, állapotlap)

a szerződés megkötéséhez szükséges kiegészítő információkat tartalmazó nyomtatványok, bizonylatok.

Ajánlattétel

a biztosítás megkötésének kezdeményezése az ügyfél (szerződő, biztosított) által, az ajánlat kitöltésével és aláírásával.

Akaratonkívüliség

a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett (biztosítási esemény) között nincs ok-okozati összefüggés.

Aktív viszontbiztosítás

más biztosító kockázatainak biztonságos kezelése (viszont)biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Különösen a nagy összegű, illetve katasztrófakárok kezelésére szolgál. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Aktuális biztosítási összeg

a biztosítási szerződésben rögzített kezdeti biztosítási összeg emelve az ügyfél által választott díjemelési lehetőségek és a többlethozam-visszatérítésből való részesedés révén járó összegnövekményekkel. (Unit linked biztosítás esetén az ügyfél is kezdeményezheti a biztosítási összeg változását.)

Aktuárius

biztosítási matematikusi feladatokat is ellátó, kiemelt felelősségű szakember a biztosítóintézet apparátusában. Feladata különösen a kockázatarányos díjak kiszámítása, illetőleg a biztonságos működéshez szükséges matematikai feladatok (tartalékolás) elvégzése.

Akvizíció

a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység. Módszerei: a tájékoztatás, a meggyőzés, az érvelés.

Alapbiztosítás

a szabályzatokban rögzített kockázatokat tartalmazó biztosítási alapszerződés, amelyhez (kiegészítő biztosítás)-ok is köthetők.

Alkusz

(bróker vagy makler) a biztosítási alkusz a biztosítási szerződést annak a félnek az írásbeli megbízása alapján közvetíti, aki a biztosítás létrejötte esetén a biztosított vagy a biztosítóval szerződő fél pozíciójába kerül. Az alkusz e tevékenységéért attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amely az alkusz közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja. A biztosítási alkusz előkészíti a biztosítási szerződés megkötését. Tevékenysége kiterjedhet a megbízó képviseletében a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A biztosító ez irányú meghatalmazása esetén jogosult a biztosítási díj átvételére, valamint a szerződés teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. A biztosítási alkusz a tevékenysége során a biztosítási szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A biztosítási alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (alkuszi műhiba), így különösen a téves tanácsadásért, a szabálytalan díjkezelésért, a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért, felelős. (kb. 250 alkusz rendelkezik Felügyeleti engedéllyel).

All risks

"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a (biztosítási esemény)-eket, hanem csak a (kizárás)-okat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában az ipari vagyon a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások, újabban a lakásbiztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

Alulbiztosítás

ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: a (pro rata) kártérítés. A (preimer risque) biztosításoknál nem jöhet szóba a pro-ráta alkalmazása.

Antiszelekció

ellenkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy a biztosan vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kockázataikra - azok eltitkolásával - keressenek biztosítási fedezetet. Ez a törekvés általában (közlési kötelezettség) sértéssel jár együtt.

Aránylagos kártérítés

lsd: (pro rata)

AUDATEX

Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére.

Autoszelekció

önkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy fokozott veszélyeztetettségük, vagy veszélyérzetük esetén mihamarabb, és minél teljesebb körű biztosítási védelmet teremtsenek maguknak. Az ilyen igény természetes és méltányolható, nem úgy, mint az (antiszelekció).

Avultatás

a vagyontárgyak (pl. ingóságok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése; mértékét százalékban határozzák meg. Ha pl. egy gépjármű - - a kár időpontjában - 70%-os műszaki állapotú, és totálkárt szenved, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie. (kármegosztás)
Díjkalkulátorunkon korábban regisztrált Ügyfeleink részére.
Ajánlja weboldalunkat!
Kötelező tudnivalók
Flotta kötelező+casco
2017. november 4., 12:01
Emiatt pörög most a lakáspiac
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:58
Megjelentek az év végi évfordulós kgfb-szerződések díjai
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
bővebben »
2017. november 4., 11:55
Több ezer károsultat hagyott maga után a vasárnapi vihar
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:52
Tömegek mondanak fel a magyar munkahelyeken - Elvadult a helyzet
Munkahely
bővebben »
2017. július 19., 12:08
ÉLETEKET MENTHET A PREVENCIÓ
betegségbiztosítás
bővebben »
Biztosítások
 
Ajánlatot kérek
 
Biztositlak.hu