Biztositlak.hu
2018. február 21. szerda, Eleonóra, Norina
Online: 21 fő - Ma összesen: 41 fő - Tegnap összesen: 50 fő - Összesen: 1492572 fő
Kötelező Felelősségbiztosítás - tanácsadót kérek
Ügyfélszolgálat
Biztositlak.hu ügyfélszolgálat
Tanácsadót kérek
Iratkozzon fel Ön is hírlevél küldő rendszerünkbe! Értesüljön először a legfrissebb hírekről.
Hőtérkép
Magyar Nemzeti Bank
1 EUR - 311,86 HUF
1 CHF - 270,49 HUF
1 USD - 252,64 HUF
1 GBP - 353,75 HUF
1 RUB - 4,46 HUF
1 CNY - 39,8 HUF
Linkpartnerek
hirdetés
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház Kolostorépítés adomány
Adó 1%

Adatvédelemi Szabályzat

Belépve a www.biztositlak.hu, www.titanbiztositas.hu és további honlapjain feltűntet weboldalain, Ön elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak. Tilos a Titán Group Alkusz Kft. továbbiakban mint: Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az oldalak tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. Az Üzemeltető weboldalairól információkat, értesüléseket átvenni csak a Titán Group Alkusz Kft-re való hivatkozással lehet. A Titán Group Alkusz Kft ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Titán Group Alkusz Kft./ Üzemeletető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra.

Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Ügyfeleink továbbiakban : Felhasználók adatai közül csak azon adat megadását kérjük, amely az igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Üzemeltetet honlapjainkon közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), látogatás időpontja és időtartama. Ezeket az adatokat Cégünk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisíti.

Biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minősülő, a biztosító és az általa megbízott biztosításközvetítő (biztosítási ügynök) rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és biztosításközvetítője egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Az ügyfél/felhasználó egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (biztosítási törvényben) 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

A biztosítási törvény alapján a biztosító, biztosításközvetítő alkusz az ügyfeleinek/felhasználóinak azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Az ettől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, és az alkusz csak az ügyfél/felhasználó előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet/felhasználót nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny. Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad, továbbá amennyiben az adattovábbítás a biztosítási törvény 157.§-ában felsorolt szervezetek részére történik.

A weboldalon egyes szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhető el.
A regisztrációról:


Az oldal látogatása, a szolgáltatások egy részének igénybe vétele regisztrációt nem igényel. A szolgáltatások bizonyos, az Üzemeltető által meghatározott köre csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztrációs adatlapnak lehetnek önkéntesen és kötelező kitölthető részei. Ezen adatok megadása a felhasználó részéről mindig önkéntes. Az érintettek hozzájárulásával, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §-ai értelmében az alábbi szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési szabályokat a Üzemeltető köteles betartani: Az adatkezelés keretében társaságunk nyilvántartja a kezelt adatokat: Személyes adatokat és hírlevél küldéséhez való hozzájárulást. A felhasználó a regisztrációkor hozzájárul ahhoz, hogy őt az Üzemeltető közvetlen üzletszerzés céljából megkeresse a felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségeken. A regisztrációt követően a felhasználó visszavonhatja hozzájárulását a Kapcsolatok menüben. A regisztráció során egyes személyes adatok megadása kötelező.

Az online szolgáltatások igénybevétele esetén az adatkezelés további célja: a felhasználó /ügyfelek azonosítása, kapcsolattartás, a honlap szolgáltatásainak biztosítása. A felhasználónév és jelszó a felhasználó azonosítására szolgál, a regisztrációt követően ,ami Önkéntes az oldal szolgáltatásai ezen adatok megadásával („belépés”) vehetők igénybe.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások körét bővítse, szűkítse, egyes szolgáltatásokat megszüntessen, illetve új szolgáltatásokat vezessen be, akár regisztrációhoz kötötten, akár a nélkül. Az Üzemeltető a szolgáltatások körének változásáról a ügyfeleket/felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető, fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ilyen megbízás esetén az adatfeldolgozók személyéről az Üzemeltető a felhasználók részére tájékoztatást ad. Adatfeldolgozó igénybe vételére minden esetben írásbeli szerződés alapján kerül sor. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretein belül az Üzemeltető határozza meg.

Cégünk gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Cégünk megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

Társaságunk az érintett ügyfelei kérelmére a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény 11-15.§-ai értelmében-mindenesetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról.

Az Adatkezelési szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési szabályzat a www.biztositlak.hu , www.titanbiztositas.hu és weboldalai címen elérhető oldali szolgáltatásaira és az oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Az adatvédelmi szabályzatot az adatkezelő a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett módosíthatja. A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését a Kapcsolatok menüpont alatt.

Az Üzemeltető egyes szolgáltatásaira jogszabályok kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a törlési határidő a jogszabályban meghatározott tárolási, elévülési idő .Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki az oldalon hirdető harmadik személyek honlapjaira, promócióira, nyereményjátékaira, egyéb kampányaira, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekre. Ellenkező kikötés hiányában az adtavédelemi szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a fent megadott weblapokra és oldalain található hivatkozáshoz vezet.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok bizonyos részei titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek saját szerverünkre vagy szerződött partnereink: online biztosítási programokat szolgáltató szerverükre, ami garantálja, hogy az Interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A titkosított kapcsolatra vonatkozó hitelesítésünket a NETLOCK KFT. állította ki, amelyet a cég emblémájára kattintva ellenőrizhet nyitó oldalunkon vagy a szerződött partnereink oldalán.

Jogérvényesítés: Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, valamint jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével adataik törlését .A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait.

Irányadó szabályok: Az oldal szolgáltatásainak nyújtása, igénybe vétele ide értve a személyes adatok kezelésével járó tevékenységeket is a hatályos jogszabályoknak megfelelően történhet. Irányadó jogszabályok elsősorban:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény,
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Titán Group Alkusz Kft.
Székhely: 1106 Budapest, Gyakorló köz 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-907959
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Képviselő: Berencsy Istvánné
Telefon: +36 20 359-6780
E-mail: info@biztositlak.hu
Titán Group Alkusz Kft. adatkezelési azonosítója: NAIH-66134/2013.

A cookie tájékoztatóhoz kérjük kattintson ide.
Díjkalkulátorunkon korábban regisztrált Ügyfeleink részére.
Ajánlja weboldalunkat!
Kötelező tudnivalók
Flotta kötelező+casco
2017. november 4., 12:01
Emiatt pörög most a lakáspiac
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:58
Megjelentek az év végi évfordulós kgfb-szerződések díjai
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
bővebben »
2017. november 4., 11:55
Több ezer károsultat hagyott maga után a vasárnapi vihar
Lakásbiztosítás kötése most
bővebben »
2017. november 4., 11:52
Tömegek mondanak fel a magyar munkahelyeken - Elvadult a helyzet
Munkahely
bővebben »
2017. július 19., 12:08
ÉLETEKET MENTHET A PREVENCIÓ
betegségbiztosítás
bővebben »
Biztosítások
 
Ajánlatot kérek
 
Biztositlak.hu